Wassenaarse Ouderen in Beweging

Bewegingsactiviteiten
WOB biedt mogelijkheden sportief te bewegen voor zowel binnen als buiten.Nieuwe vormen van beweging worden ingevoerd. Denk aan Nordic walking (WOB was daarmee de eerste in Wassenaar) en Bowls, een activiteit waarbij veel concentratie en behendigheid wordt gevraagd.Heeft u interesse? Komt u gerust eens kijken, op de aangegeven locaties.

 

Lees meer... 

 

Gehandicapten Wassenaar 

De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van alle in Wassenaar woonachtige of aldaar verblijvende gehandicapten en chronisch zieken, in de meest ruime zin.

In overleg met de Gemeente en andere organisaties zet de Stichting zich in voor  mensen met een beperking.

Haar werkterreinen zijn onder andere het organiseren van aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers, het verbeteren van de toegankelijkheid van winkels en openbare gebouwen, het beheer van strandrolstoelen, het opkomen voor de problemen van mensen met een verstandelijke beperking.

Dagschool 50+

Bent u ouder dan 50 jaar en op zoek naar een plezierige vrijetijdsbesteding, die ook praktisch van pas kan komen?

Denk dan eens aan de Dagschool 50+. Deze ‘school’ is een werkgroep van de FWO (Federatie van Wassenaarse Ouderenbonden), ingesteld om cursussen op cultureel/educatief gebied te organiseren voor ouderen in Wassenaar.

De wekelijkse lessen worden gegeven in het Van Heeckerenhuis.

 

Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties

De Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties is een overkoepelend orgaan van de drie Wassenaarse Ouderenbonden, ANBO, KBO en PCOB met enkele andere organisatie als Wassenaarse Ouderen in Beweging (WOB), Wassenaarse Stichting Trefcentra voor Ouderen (WASTO), Stichting Gehandicapten Wassenaar (SGW) en De Zonnebloem. De Federatie is onder meer vertegenwoordigd is in het bestuur van de SMOW. 

 

Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO)

De afdeling Wassenaar van de ANBO stelt zich ten doel de belangen van alle Wassenaarse ouderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke of politieke opvattingen, te behartigen in goede samenwerking met de andere ouderenorganisaties.

Verder organiseert de ANBO gemiddeld zes tot acht maal per jaar een gezellige ontspannings- en voorlichtingsmiddag voor haar leden. Bovendien kunnen de ANBO- leden deelnemen aan de succesvolle dagtochten waarvan de bijzonderheden maandelijks in het ANBO-Nieuws worden vermeld

Katholieken Bond van Ouderen Wassenaar (KBO Wassenaar)

De KBO Wassenaar is een organisatie van ouderen boven de leeftijd van 50 jaar ongeacht de levensbeschouwelijke en politieke overtuiging. Haar doel is in samenwerking met de andere ouderenorganisaties de belangen van alle ouderen in Wassenaar te behartigen en die van haar leden in het bijzonder.

De leden kunnen ook een beroep doen op administratieve ondersteuning (aanvragen huurtoeslag en zorgtoeslag, Wmo voorzieningen, enzovoort).

De KBO organiseert zes à zeven maal per jaar een ontspannings- voorlichtingsmiddag voor haar leden.

Tevens kunnen leden deelnemen aan mooie en succesvolle dagtochten waarvan de bijzonderheden (ook voor de middagen) in het maandelijks verschijnend eigen mededelingenblad Bondigheden worden vermeld.

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB), afdeling Wassenaar

De PCOB stelt zich ten doel de geestelijke en materiële belangen van 50 plussers te behartigen. Zij werkt vanuit het protestants christelijk gedachtegoed. De PCOB afdeling Wassenaar werkt via de Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties nauw samen met de andere ouderenorganisaties voor de behartiging van de belangen van alle ouderen in Wassenaar. Deze zet zich in voor persoonlijke ondersteuning en advies van ouderen die daar behoefte aan hebben. De PCOB belegt iedere laatste vrijdagmiddag van de oneven maanden (tenzij anders aangegeven) bijeenkomsten in het Sophieke huis. Deze middagen hebben een sociaal - cultureel karakter